Счетоводство

 

Информация за модул Счетоводство ще намерите в раздели Уроци : Счетоводство с Плюс Минус и Видео уроци

 
Сравнение между Счетоводство Стандарт и Счетоводство Професионал:
 
 
Стандарт
Професионал
Многофирменост
не
да
Права на достъп
не
да
Въведени Национален сметкоплан и Национален бюджетен сметкоплан
да
да
Автоматично попълване и печат на документи и автоматично контиране
да
да
Работа с типови и сложни операции
да
да
Работа с валути
да
да
Неограничена аналитичност
да
да
Оборотни ведомости
да
да
Главна книга
да
да
Хронологични ведомости
да
да
Дълготрайни активи, Амортизации
да
да
Интрастат
не
да
Справки по видове плащания
да
да
Експорт на справките в Excel, OpenOffice и PDF формат
да
да
Работа в мрежа
не
да